dijous, 16 de febrer de 2017

BLUE MANGO THEATRE PRESENTS....."FREAKY"

Last Monday we went to Mollerussa to see an English theatre. We spent a great day with other schools from Pla d'Urgell. Some of our collegues participated with the actors....as you can see in the pictures!!!


diumenge, 12 de febrer de 2017

E-twinning ProjectThis school year we are involved in an E-twinning project called: "I am a part of our land", in order to make our students environmentally friendly and share our activities and knowledge learnt in the school project "El fons del mar".

GRUP D'EXPERIMENTACIÓ PER AL PLURILINGÜISME

El nostre centre forma part del Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme que es posa en marxa per assolir els objectius d'Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar de l'acord de govern,  i s'alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.
Les actuacions innovadores en els àmbits d'organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l'aula donen continuïtat a l'autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüistic, i les línies d'aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.
Reflexió en els centres escolars
El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.
L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.